Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Markéta Jirsová, Bělojarská 1473, Tachov 34701 IČ: 19149069 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailovou adresou (www.designbydub.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží zhotovené na zakázkovou výrobu.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát
:

Internetový obchod: www.designbydub.cz Design by Dub

Společnost: Alena Dubová

Se sídlem: Stráž 330, 348 05 Stráž u Tachova

IČ:09826149

DIČ: CZ 9256192407

E-mailová adresa: www.designbydub.cz 

 

Oznamuji/oznamujeme ……………………………………………………, že tímto odstupuji/odstupujeme

 

…………………………………………………… od smlouvy o nákupu tohoto zboží …………………………………………………….

 

Datum objednání …………………………. / datum obdržení …………………………

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele ……………………………………………………

 

Adresa spotřebitele……………………………………………………

Telefonní číslo spotřebitele ……………………………………………………

E-mailová adresa spotřebitele ……………………………………………………

 

 

Podpis spotřebitele

 

 

……………………………………………………

 

 

 

Datum …………………………

 

V …………………………, Den …………………………