Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.designbydub.cz Design by Dub

Společnost: Alena Dubová 

Se sídlem: Stráž 330, Stráž 34805

IČ/DIČ: 09826149

E-mailová adresa: desigbydub@seznam.cz

 

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení: ……………………………………………………………………

Moje adresa: ……………………………………………………………………

Můj telefon a e-mail: ……………………………………………………………………Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………………… jsem ve Vašem obchodě www.designbydub.cz Design by Dub vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat:)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  • Datum objednání ………………………………… / datum obdržení …………………………………

  • Číslo objednávky: ……………………………………………………………………

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem …………………………………………………………………… 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ……………………………………………………………………

  • Jméno a příjmení spotřebitele:…………………………………

  • Adresa spotřebitele:…………………………………

  • E-mail:…………………………………

  • Telefon: …………………………………

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.V ………………………………… Dne …………………………………(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebiteleSeznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. …………………………………

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.